S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky


Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho  a Spotrebiteľa. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci:

Obchodné meno: Peter Kolačkovský

Sídlo podnikania: Helsinská 8, 040 13 Košice

e-mail: gitart.hm@gmail.com

Tel. číslo: +421 948 700 269 / +421 948 051 339

IČO: 32461780

DIČ: 1025655202

Číslo živnostenského registra : 803-6536 /vydal Okresný úrad Košice

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj, Vrátna č.3, 043 79 Košice 1, www.soi.sk

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania   alebo povolania.

Firemný spotrebiteľ je zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, odstúpenie od zmluvy, ani nemajú automaticky 24 mesačnú záručnú dobu.   Vzťah medzi Firemným spotrebiteľom a Predávajúcim sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

Objednávanie tovaru – nákup, uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku

Internetový obchod www.gitart-hm.com obsahuje položky, ktoré sú k dispozícii k predaju. Pri každom tovare sú uvedené jeho vlastnosti, parametre, dostupnosť a predajná cena.

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú a obe súhlasia, môžu uzatvoriť aj kúpnu zmluvu na základe individuálnych podmienok.

Objednávku je možné uzatvoriť prostredníctvom objednávkového formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Objednávka obsahuje :

 1. objednaný tovar spolu s kúpnou cenou,
 2. spôsob dopravy a náklady na dopravu,
 3. spôsob platby,
 4. údaje o Spotrebiteľovi a Predávajúcom.

Pred odoslaním objednávky, má možnosť si Spotrebiteľ skontrolovať zadané údaje.

Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje správnosť údajov zadaných v objednávke.  Predávajúci po obdržaní objednávky, v čo najkratšom čase, potvrdí objednávku. Potvrdením objednávky, vzniká zmluvný vzťah, na základe kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky sa zasiela Spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu uvedeného v registrácii alebo v objednávke.

Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje Spotrebiteľovi dodať:

 1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,
 2. oneskorené dodanie tovaru zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,
 3. za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

Povinnosti Spotrebiteľa

Spotrebiteľ sa zaväzuje:

 1. objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
 2. ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené manipuláciou pri preprave, odporúčame zásielku neprevziať, uviesť dôvod neprevzatia zásielky pre jej poškodenie a bezodkladne o skutočnostiach informovať Predávajúceho.
 3. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 4. v prípade, že si Spotrebiteľ objednaný tovar neprevezme, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Ceny tovaru

 1. Ceny uvedené na internetovom portáli www.gitart-hm.com sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí Spotrebiteľ.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre Spotrebiteľa platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú Spotrebiteľ už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.
 3. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platobné podmienky

Úhradu je možné zrealizovať:

1. pre SK: prevodom na účet Predávajúceho vedený v Tatrabanke: 2625814396/1100 (platba v EUR),

IBAN: SK6311000000002625814396

pre CZ: prevodom na účet Predávajúceho vedený vo Fio banke: 2101224643/2010 (platba v CZK)

Po pripísaní platby na účet Predávajúceho, Spotrebiteľ obdrží informačný e-mail, potvrdzujúci prijatie platby.

Pri platbe je dôležité uviesť správny variabilný symbol (číslo faktúry).

alebo

2. na dobierku kuriérovi (v rámci SR)

Platobné podmienky pre SK:

Doprava:

osobný odber 0,00€

poštovné a balné 3,30€

zásielkovňa 2,50€  (platba iba prevodom)

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

dobierka 1,80€

 

Platobné podmienky pre CZ:

Doprava:

osobný odber 0,00€

poštovné a balné 13,00€

zásielkovňa 3,50€

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

 

Platobné podmienky pre EU:

Doprava:

osobný odber 0,00€

poštovné a balné 29,00€

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

 

Platobné podmienky pre USA:

Doprava:

osobný odber 0,00€

poštovné a balné 39,00€

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

 

Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar je posielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na druhý pracovný deň po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
 2. Náklady na prepravu hradí Spotrebiteľ.
 3. O odoslaní tovaru je Spotrebiteľ informovaní e-mailom o expedovaní tovaru.

Zrušenie objednávky

Všetky objednávky odoslané cez e-shop www.gitart-hm.com alebo cez e-mail: gitart.hm@gmail.com sú záväzné.

Odstúpenie od zmluvy a lehota na odstúpenie

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy (podľa zákonu č. 102/2014 § 3 ods.1 písm. h) aj bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Ak si Spotrebiteľ objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty mu budú dodávané po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď Spotrebiteľ prevezme posledný dodaný tovar. Od toho okamihu začína plynúť doba na odstúpenie od zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na základe zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č.102/2014 Z.z. §7 ods.1 u predávajúceho na základe formuláru na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy a VOP sú doručené Spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu „Prijatie objednávky“ ako príloha v PDF formáte.
 6. Podľa § 7, ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Spotrebiteľ NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
 7. Firemní spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, ani odstúpenie od zmluvy.
 8. Predávajúci môže od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak sa stane plnenie z akéhokoľvek dôvodu nemožným (zánik záväzku podľa § 575 Občianskeho zákonníka). Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Spotrebiteľa.

Práva a povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na dopravu (poštovné), ktoré od neho prijal na základe zmluvy.
 2. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť mu náklady na poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného, uvedeného v e-shope www.gitart-hm.com.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Spôsob platby je možné zmeniť iba v prípade, ak s tým Spotrebiteľ súhlasí.
 4. Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu pred tým, ako mu bol tovar doručený, avšak je povinný vrátiť platbu po doručení potvrdenia o odoslaní tovaru Spotrebiteľom (doklad z pošty).

Práva a povinnosti Spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 1. Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vyššie spomínaný formulár, ktorý mu bol doručený e-mailom, alebo použiť vlastný formát vyhlásenia.
 2. Odstúpenie od zmluvy je potrebné doručiť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu sídla. E-mailovú adresu a adresu sídla obsahuje každá faktúra, VOP a tieto informácie sú uvedené aj na www.gitart-hm.com v sekcii „Kontakty“.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať Predávajúcemu.
 4. Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa zákona 102/2014 §10, ods.3. Spotrebiteľ hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.
 5. Tovar nesmie byť poškodený a spolu s tovarom musí Spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty, týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
 6. Spotrebiteľ musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bol tovar zakúpený.  Ak takýto doklad Spotrebiteľ neodovzdá, nemôže si uplatniť  právo na odstúpenie od zmluvy.

Záručná doba

 1. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 2. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobným odberom alebo prevzatím zásielky na pošte).
 4. Záručná doba na tovar, zakúpený Firemným spotrebiteľom, nie je 24 mesiacov, ale 12 mesiacov.

 

Reklamácie, uplatnenie reklamácie, práva Spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie

 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci za vec bez vady, ako to Predávajúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Spotrebiteľa s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Pri tovare, ktorého používanie sa riadi návodom, je tento návod vždy priložený. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom.
 7. Spotrebiteľovi odporúčame skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať. Ak je zásielka bez zjavného poškodenia obalu, avšak samotný tovar je poškodený a to spôsobom, ktorý mohol vzniknúť  manipuláciou pri preprave, odporúčame uplatniť reklamáciu priamo u Predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 9. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
 10. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.
 11. Reklamáciu musí Spotrebiteľ oznámiť Predávajúcemu písomne (e-mailom alebo na adresu Predávajúceho). Reklamovaný tovar zašle alebo doručí Spotrebiteľ na vlastné náklady na adresu Predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).
 12. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Peter Kolačkovským Helsinská 8, 040 13 Košice, e-mail: gitart.hm@gmail.com
 13. Odporúčame Spotrebiteľovi informovať o vade Predávajúceho vopred e-mailom, prípadne telefonicky na +421 948 051 339. Predávajúci poradí, ako postupovať.
 14. Pri reklamácii je potrebné, aby sa Spotrebiteľ preukázal dokladom o kúpe (faktúra), popísal presne vadu, ktorá je predmetom reklamácie.
 15. Rozhodujúcim dátumom pre lehotu plynutia reklamačného konania je dátum uplatnenia reklamácie. Prvý deň lehoty je deň nasledujúci po dni uplatnenia reklamácie. Ak si Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný ju vybaviť v zákonnej lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní. Lehota sa posúva jedine v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na víkendový deň alebo štátny sviatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
 16. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie), je Predávajúci povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 17. Ukončením reklamačného konania je zaslanie tzv. písomnej výzvy na plnenie. Výzvou na plnenie sa rozumie skutočnosť, kedy Predávajúci Spotrebiteľa vyzve, aby si prišiel pre opravený výrobok, vrátené peniaze alebo pre odôvodnene zamietnutú reklamáciu.
 18. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 19. Výzva na plnenie musí byť odoslaná do 30 dní od prijatia reklamácie. Výzva musí mať písomnú formu, a to buď formou listu alebo e-mailu.

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Spotrebiteľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a /alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ zároveň dáva Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracovania osobných údajov Spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracovania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Spotrebiteľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.
 6. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať: Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je Spotrebiteľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií. Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie a odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 7. Právo Spotrebiteľa možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 8. Spotrebiteľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.
 9. Spotrebiteľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Spotrebiteľa je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Spotrebiteľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo preň právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Spotrebiteľ má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Spotrebiteľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Spotrebiteľa v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Spotrebiteľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Spotrebiteľa, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke Spotrebiteľa, ktorá je obsahom zmluvy, alebo Spotrebiteľovi bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
 10. Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak Spotrebiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Spotrebiteľ nežije, jeho práva podľa ZnOOÚ, môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky Spotrebiteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní Predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Spotrebiteľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám Spotrebiteľa podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ho informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv Spotrebiteľa podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ Predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
 11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje Spotrebiteľa na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Helsinská 8, 040 13 Košice, IČO: 32461780.
 12. Spotrebiteľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Informácia pre Spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a platforme RSO.

 1. Nakupujúci – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@bioland.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

MGRkNjI