S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Telefónny kontakt : +421 948 700 269

                 

KONTAKTY

Peter Kolačkovský
Čakanovce 86
044 45 Čakanovce (Košice-okolie)
gitart.hm@gmail.com
Produkty: +421 948 700 269
Fakturácie: +421 948 051 339

» Ochrana Osobných Údajov
Ochrana Osobných Údajov

A. Ochrana osobných údajov e-shopu www.gitart-hm.com

1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Predávajúci:

Obchodné meno: Peter Kolačkovský

Sídlo podnikania: Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce

e-mail: gitart.hm@gmail.com

Tel. číslo: +421 948 700 269

IČO: 32461780

DIČ: 1025655202

Číslo živnostenského registra : 803-6536/vydal Okresný úrad Košice-okolie

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVA PREDÁVAJÚCI?

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracúva nasledujúce osobné údaje:

■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa

■ Informácie z telefonických hovorov, e-mailu, chatu, SMS správ

■ Registračné údaje – údaje získané pri nakúpení produktov cez e-shop a pri vytvorení registrácie

■ Cookies

3. Z AKÝCH ZDROJOV VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávke, resp. pri registrácii.

4. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre:

■ vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a Predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy

■ Predávajúci spracúva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán

■ Pre účely daní a účtovníctva

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je pre účely daní a účtovníctva po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov Predávajúceho

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby našej firme. Môžu

to byť externé spoločnosti, ako kuriérske firmy, poštoví doručovatelia, správca e-shopu, a pod. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní služieb:

■ Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL)

■ Slovenská pošta, a.s.

■ Packeta Slovakia s.r.o.

Na základe vášho osobitného súhlasu na zverejnenie vašich výrobkov, majú k vašim osobným údajom prístup aj spoločnosti, na ktorých stránkach sú výrobky zverejnené a ktoré sú tiež povinné dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov:

■ Facebook

■ Blogger

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Predávajúci nemá osobu tzv. poverenca. Predávajúceho je možné kontaktovať na emailovej adrese gitart.hm@gmail.com

7. COOKIES – DEFINÍCIA A ÚČELY JEJ VYUŽITIA

Cookies – presnú definíciu si otvoríte kliknutím na tento odkaz – HTTP cookie

Zjednodušene, súbory cookies sú  malé textové súbory, ktoré webový server umiestňuje do vášho počítača pri prezeraní niektorých stránok online. Používajú sa na ukladanie údajov o vás a vašich preferenciách, takže webový server nemusí tieto informácie opakovane požadovať, čo môže spomaľovať čas načítania web stránky.

Tieto súbory sa  používajú na ukladanie osobných údajov pri registrácii, ako je  meno, adresa, obsah nákupného košíka, atď. 

Súbory cookies uľahčujú webovým serverom prispôsobovať informácie tak, aby vyhovovali vašim konkrétnym potrebám a preferenciám, keď navštívite webovú stránku.

Predávajúci, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.gitart-hm.com, ktorý spracúva vaše osobne údaje, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

■ merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

■ základné funkčnosti webových stránok

■ zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari...), ktorý používate vo svojom počítači, pretože cookies sa ukladajú na pevný disk vášho počítača. 

Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

Viac o typoch cookies sa dočítate na webovej stránke poskytovateľa cookies – Google priamo TU.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

■ Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

■ Google Analytics

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje Predávajúceho, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených sprostredkovateľov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup  k týmto informáciám.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Predávajúci má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť  poslaním e-mailu na adresu:  gitart.hm@gmail.com   alebo písomnou žiadosťou zaslanou  na korešpondenčnú adresu: Peter Kolačkovský, Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať našu odpoveď?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí, môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

B. Spracovanie osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

Predávajúci:

Obchodné meno: Peter Kolačkovský

Sídlo podnikania: Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce

e-mail: gitart.hm@gmail.com

Tel. číslo: +421 948 700 269

IČO: 32461780

DIČ: 1025655202

Číslo živnostenského registra : 803-6536/vydal Okresný úrad Košice-okolie

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

Pre účely registrácie spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa

■ História objednávok

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY REGISTRÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje pri registrácii vo vašom užívateľskom účte

4. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

■ zriadenie a administrácia užívateľského účtu

■ ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu 5 rokov. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

K vašim osobným údajom pre účely registrácie má prístup aj spoločnosť, ktorá je správcom e-shopového systému:

■ Webareal (e-shopový systém, prevádzkovaný Bohemiasoft s.r.o., sídlom Rudolfovská tr.247/85, 37001 České Budějovice, ČR)

Predávajúci vaše osobné údaje neposkytuje mimo územia EÚ.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Máte právo vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť práva, ktoré sú uvedené vyššie pri článku A. Ochrana osobných údajov v bode 8.

8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY REGISTRÁCIE?

Spracúvanie osobných údajov je založené na princípe dobrovoľnosti, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovu adresu, aby sme vás vedeli identifikovať.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie spracúvania osobných údajov na účely registrácie je možné poslať  v písomnej podobe alebo mailom so žiadosťou na odstránenie, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Písomné odvolanie  nezabudnite podpísať.

 

C. SÚHLAS  so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Predávajúci:

Obchodné meno: Peter Kolačkovský

Sídlo podnikania: Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce

e-mail: gitart.hm@gmail.com

Tel. číslo: +421 948 700 269

IČO: 32461780

DIČ: 1025655202

Číslo živnostenského registra : 803-6536/vydal Okresný úrad Košice-okolie

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVA PREDÁVAJÚCI NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracúva nasledujúce osobné údaje:

■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko

■ Kontaktné údaje – e-mailová adresa

■ Marketingové cookies (anonymné)

■ Aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)

3. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite

■ personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní

■ ponuka produktov a služieb

■ prieskum trhu a prieskum spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami

■ zverejňovanie vašich výrobkov zhotovených z produktov zakúpených v našom e-shope na základe vášho osobitného súhlasu

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme mohli zasielať   ponuky produktov a služieb.

4. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Vaše osobné údaje, získané na základe vášho súhlasu, uchovávame a chránime po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. 5 rokov.

5. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Na základe vášho súhlasu, majú k vašim osobným údajom prístup aj spoločnosti, ktoré sú tiež povinné dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov:

■ Webareal (e-shopový systém, prevádzkovaný Bohemiasoft s.r.o., sídlom Rudolfovská tr.247/85, 37001 České Budějovice, ČR)

■ Facebook Ads (prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)

■ Google AdWords (prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

■ Blogger (prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC („Google”) so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

■ Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe Predávajúci nevyužíva

Predávajúci vaše osobné údaje neposkytuje mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť práva, ktoré sú uvedené vyššie pri článku A. Ochrana osobných údajov v bode 8.

7. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je založený na princípe dobrovoľnosti, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovu adresu, aby sme vás vedeli identifikovať.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe alebo mailom so žiadosťou na odstránenie, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Písomné odvolanie  nezabudnite podpísať.

 

D. Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

Predávajúci:

Obchodné meno: Peter Kolačkovský

Sídlo podnikania: Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce

e-mail: gitart.hm@gmail.com

Tel. číslo: +421 948 700 269

IČO: 32461780

DIČ: 1025655202

Číslo živnostenského registra : 803-6536/vydal Okresný úrad Košice-okolie

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

■ Základné identifikačne údaje – meno/prezývka

■ Kontaktné údaje – e-mailová adresa

■ Fotografia (ak poskytnete cez službu tretej strany)

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás.

■ Fotografie vašich výrobkov s informáciami o autorovi, názve výrobku zasielate na našu e-mailovú adresu gitart.hm@gmail.com na základe vášho dobrovoľného rozhodnutia pre účely prezentácie na webovej stránke Blogger

■ Zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov, ktoré pochádzajú z webovej stránky Facebook s informáciami o diskutujúcom

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

Súhlas ste poskytli na zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webových stránkach s informáciami o diskutujúcom:

■ prieskum spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

■ zverejňovanie vašich výrobkov zhotovených z produktov zakúpených v našom e-shope

Súhlas poskytnutý na tieto účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme mohli vaše fotografie zverejňovať.

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

Súhlas na spracovanie udeľujete na dobu neurčitú alebo do vášho odvolania pre zobrazenie príspevkov a komentárov s informáciami o diskutujúcom.

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

Na základe vášho súhlasu, majú k vašim osobným údajom prístup aj spoločnosti, ktoré sú tiež povinné dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov:

■ Facebook Ads (prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)

■ Google AdWords (prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

■ Blogger (prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC („Google”) so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

■ Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe Predávajúci nevyužíva

Predávajúci vaše osobné údaje neposkytuje mimo územia EÚ.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť práva, ktoré sú uvedené vyššie pri článku A. Ochrana osobných údajov v bode 8.

8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY DISKUSNÝCH PRÍSPEVKOV A KOMENTÁROV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov je založený na princípe dobrovoľnosti, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovu adresu, aby sme vás vedeli identifikovať.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov je možné poslať  v písomnej podobe alebo mailom so žiadosťou na odstránenie, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Písomné odvolanie  nezabudnite podpísať.

 

Tieto údaje nadobúdajú účinnosť dňom 30.05.2024

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NjIwNzNkN